Giới thiệu


Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc là một Chính trị gia, một Nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.

Thông tin cá nhân


  • Giới tính
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ

Chuyên môn


Thông tin chi tiết


Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc là một Chính trị gia, một Nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.

Ông hiện là Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), đại biểu Quốc hội các khóa XI,XII,XIII, XIV,XV, Chủ tịch Phòng Thương mại và  Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khóa IV,V,VI ( 2003-2021), thành viên Ban lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp thế giới (WCF-ICC). Ông đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải lấy 13/10 hằng năm làm ngày Doanh nhân Việt Nam, Ông là người tiên phong trong nghiên cứu và phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân, là người sáng lập cúp Thánh Gióng với thông điệp “doanh nhân người lính thời bình” để tôn vinh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Ông là người có sáng kiến kiến nghị với Quốc hội hiến định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến pháp, và cũng là người đã đề xuất với Đảng ban hành nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. 

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, đã chủ trì tổ chức các Festival khởi nghiệp để thắp lửa và lan tỏa tinh thần doanh nghiệp ở Việt Nam suốt gần hai thập kỷ qua và kết nối cộng đồng khởi nghiệp nước ta với thế giới. Ông cũng là người có đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.
Điện thoại: 0903 411 277 - Email: vutienloc@vinen.vn